Col·lecció de 20 pergamins datats entre els segles XIII i XVI

Posted on Posted in Multimèdia

El Fons Dr. Pere de Palol va descobrir materials curiosos, com aquesta col·lecció de 20 pergamins datats entre els segles XIII i XVI. El més antic és de l’any 1233 i el més nou, del 1567.

La major part d’ells han arribat amb la transcripció i un petit resum. Trobem informació relativa a la donació d’esclaus, la venda de terres, herències, donacions, resolucions de conflictes, reconeixement de deutes, reconeixement de donacions de dots o testaments.


Sit notum quoniam ego Arnallus de Taverteto bono animo et grati cuncto…

[Arnau de Tavertet dóna a Guillem de Puig “Guallino”, a la seva muller Berengaria i a tots els seus, perpetuament, una dona de nom Maria, filla de Pere Surichera, amb tots els fills d’aquesta, llevat d’un que era fill del dit Arnau, juntament amb totes les pertinences d’aquella. (01/08/1233)]

Data: 1233

Referència al fons: 045116

Consulta: PERG001.pdf


Sit notum cunctis quoniam ego Guillelmus de Costa, miles, laudo atque concedo…

[Guillem de Costa, soldat, concedeix a Ferrer de “Ripis” i a la seva muller Barcelona una heretat dita de “Sacraino” per a què la tinguin segons la seva voluntat al temps que reconeix haver rebut quatre sous barcelonesos de plata i vuitanta sis sou més. (04/08/1253)]

Data: 1253

Referència al fons: 045117

Consulta: PERG002.pdf


Notum sit cunctis quod nos Arnaldus de Figeria et filius meus Guillelmus et uxor eius Raymunda…

[Arnau de Figuera, el seu fill Guillem i la seva nora Ramona, tots ells de la parròquia de Mora, fan donació “inter vivos” a Maria, filla, germana i cunyada, de tot el mas d’Ortals en la parròquia de Santa Maria de Tagamanent en el senyoriu reial, renunciant a totes les pertinences i jurant-ho sobre els Sants Evangelis, al temps que la dita Maria renuncia a la llei “Senatus Consultus Veleyano”. (11/08/1292)]

Data: 1292

Referència al fons: 045118

Consulta: PERG003.pdf


Sit notum cunctis quoniam ego Berengaria de Podio Galler, filia condam Guillelmi de Podio Galler…

[Berengaria de Puig Galler, filla del difunt Guillem de Puig Galler, reconeix haver estat ben pagada pel seu germà Ramon, de la part que li corresponia dels béns paterns i materns per heretat legítima; al mateix temps fa entrega de la quantitat rebuda a Donya Rupiana, Priora de Santa Maria del Mar. (18/11/12?1)]

Data: 1211-1291

Referència al fons: 045119

Consulta: PERG004.pdf


Noverint universi Quod die veneris que est Idus marcii, anno Domini millesimo duocentesimo…

[Guillem de Pedralbes i la seva esposa Elisenda, ciutadans de Barcelona, indueixen a Jaume de Tornamira per a que continui en possessió de dues peces de terra que ells li varen vendre i que tenien en segon presbiteriat en l’altar de Sant Llorenç de la Seu de Barcelona. (15/03/1296)]

Data: 1296

Referència al fons: 045120

Consulta: PERG005.pdf


Notum sit cunctis quod ego Bernardus filius Guillermi quondam de Monte Calvo de parroquia Sancte Marie de Tagamanent…

[Bernardo de Montcalvo absuelve a su madre y a sus hermanos de todos los derechos pertenecientes al manso “Montcalvo”, en la parroquia de Santa Maria de Tagamanent, por razón de legítima heredad tras la muerte de su pare. (5/12/1321)]

Data: 1321

Referència al fons: 045121

Consulta: PERG006.pdf


Notum sit cunctis quod nos Bernardus de Femadis et Constancia uxor eius et Raymundis eorum filius…

[Guillermo Baile, baile de Tagamanent, absuelve a Pedro de “Munthanu” de la culpabilidad de una discordia que tuvo con Bernardo y Guillermo Ago, tras el pago de quince sueldos barceloneses de terno. (26/03/1328)]

Data: 1335

Referència al fons: 045122

Consulta: PERG007.pdf


Sit omnibus notum. Quod ego Guillelmus Baiuli, baiulus castri de Tagamanento pro domino rege ex parte …

[Venta de un trozo de tierra, en la parroquia de Santa Maria de Tagamanent, por parte de Bernardo de “Femadis”, su mujer e hijo, a Pedro de Montalit, por quince sueldos barceloneses de terno. (28/11/1335)]

Data: 1328

Referència al fons: 045123


Notum sit cunctis quoniam ego Jacobus de Rovira et uxor mea Elicsendis de parrochia Sancti Leodegari…

[Jaume Rovira i la seva muller Elisenda, de la Parròquia de Sant Leodegari de Castellet, reconeixen deure a Jaume de Graner de Sant Fructuós de Castellterçol, quinze quarteres d’ordi i una de civada, segons les mesures de Castellterçol, i prometen pagar-les en la festa de Sant Pere i Sant Fèlix, renunciant a qualsevol retard en la paga. (5/11/1338)]

Data: 1338

Referència al fons: 045124

Consulta: PERG009.pdf


Notum sit cunctis quod ego Bernardus de Garneria de Sacraria Sancti Fructuosi de Castro Terciolo, confiteor et recognosco…

[Bernard Graner, del lloc de Sant Fructuós de Castellterçol, reconeix haver rebut de Guillema de “Pirario” o de “Ulmo”, veïna del mateix lloc, la quantitat de 200 sous barcelonesos, a més a més d’un llit i quatre canes i mitja (36 pams) de tela, per la dot de Romia, filla d’aquella i esposa seva. 25/03/1341]

Data: 1341

Referència al fons: 045125

Consulta: PERG010.pdf


Sit omnibus notum quod ego Bonanatus de Lemena draperius Gerunde confiteor et recognosco…

[Bonanat de Lemena, “Draperius” de Girona, reconeix que els diversos pagaments que li foren fets en cartes i albarans pel venerable Pere d’Hostalrich, no havien estat satisfets plenament i per tant dóna la quantitat que se li devia (21 lliures, 1 sou i 11 diners) als clergues de l’església de Riudarenes. La qual quantitat li era deguda per Pere, fill difunt de Pere d’Hostalrich; s’estableix que aquesta quantitat la pagui aquest. (1/08/1345)]

Data: 1345

Referència al fons: 045126

Consulta: PERG011.pdf


Sit omnibus notum quod ego Lobel Provinciales, concedo et recognosco tibi Guillelmo de Munt Cau…

Data: 1381

Referència al fons: 045127

Consulta: PERG012.pdf


In Christi nomine quoniam nullus in carne positus mortem evadere potest corporalem…

[Jaume Graner, de la parròquia de Sant Fructuós de Castellterçol, fa testament i elegeix marmessors en les persones de Pere Graner i Pere Bonet, ambdós de la dita parròquia, als quals dóna ple poder per a distribuir els seus béns. (27/10/1381)]

Data: 1381

Referència al fons: 045128

Consulta: PERG013.pdf


Sit omnibus notum quod nos Berengarius, Dei gratia abbas monasterii Sante Maria de Stagno…

Data: 1382

Referència al fons: 045129

Consulta: PERG014.pdf


Sit omnibus notum quod ego Guillelmus Sola de parrochia Sancte Marie de Tagamanent, diocesis Vicensis atendens quod vos Jacobus Sola…

[Guillem Solà, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, promet a Jaume, germà seu, “recuperar-lo” junt amb la seva muller, del mas des Palau en la parròquia de Sant Pau de Mont-Many, per a el domini i servei del mas de Solà, obligant tots els seus béns. (15/03/1396)]

Data: 1396

Referència al fons: 045130

Consulta: PERG015.pdf


Sit omnibus notum quod ego Gaspar Moncau…

Data: 1495

Referència al fons: 045131

Consulta: PERG016.pdf


Sit omnibus notum quod ego Lupellus Provincialia iudeus Granullariorum, concedo et recognosco

Data: 1100-1499

Referència al fons: 045132

Consulta: PERG017.pdf


Controvèrsia entre Pere Joan Codina hereu del Mas Codina i Antoni Montcalvo sobre els límits d’unes terres a Mora

[Controvèrsia entre Pere Joan Codina, hereu del Mas Codina, de la Parròquia de Sant Cebrià de Mora, per una part, i Antoni Montcalvo, hereu del Mas Montcalvo de la Parròquia de Santa Maria de Tagamanent, per l’altra, sobre els límits d’unes terres del terme de Mora. (5/06/1536)]

Data: 1536

Referència al fons: 045133


Guillem Ramón Carrós confirma a Antoni Montcau el bosc ‘Cambill’

[Guillem Ramón Carròs, comte de Quirra en el Regne de Sardenya i senyor del castell i baronia de Centelles, confirma a Antoni Montcau Subirà, pagès de Santa Maria de Tagamanent i hereu del Mas “Moncau Subirà”, el bosch anomenat “Cambill”, per 12 lliures barceloneses de cens. (14/09/1559)]

Data: 1559

Referència al fons: 045134


Venda d’un tros de terra a la Diòcesi de Tarragona per part de Pere March i Pere Baldrich, habitants de Vila-seca, a Joan Torrell, pel preu de 33 lliures, a raó de 33 sous de cens anual, a pagar a la festa de Sant Miquel. (31/12/1567)

Data: 1567

Referència al fons: 045135