Normativa de reproducció i publicació

Fons Dr. Pere de Palol - ICAC

Normativa de reproducció i publicació

  • La sol·licitud de reproducció s’enviarà per correu electrònic.
  • El peticionari rebrà igualment per correu electrònic el pressupost dels treballs encarregats.
  • Els treballs de reproducció i enviament no es realitzaran fins a la recepció del comprovant de pagament.

Tarifes de reproducció

Les tarifes de reproducció són les establertes per l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Condicions generals per a la reproducció i publicació

L’entitat o persona peticionària es compromet a acceptar les condicions generals establertes per a la reproducció fotogràfica del Fons Dr. Pere de Palol, custodiat pel Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

  1. La reproducció dels documents estarà en funció de l’estat de conservació i els mitjans materials de la biblioteca.
  2. La utilització de les reproduccions fotogràfiques s’autoritza únicament per a les finalitats especificades en cada cas. La reutilització dels materials implica una nova sol·licitud.
  3. Els drets d’explotació (copyright) de les reproduccions corresponen a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, renunciant el sol·licitant expressament a qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial.
  4. En l’edició o exhibició que reculli totalment o parcial, reproduccions dels Fons, haurà de citar-se la procedència dels mateixos en totes i cadascuna d’elles indicant: “Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica” i el número de referència.
  5. Tota publicació en la què es reprodueixi documentació del Fons Dr. Pere de Palol, podrà ser objecte d’inspecció prèvia a l’edició, si així ho sol·licita el propi Centre de documentació de l’ICAC. Podrà exigir-se igualment de l’empresa editora, el dipòsit caució per tal de garantir el compliment de la normativa vigent.
  6. De tota publicació en la què s’utilitzin reproduccions del Fons Dr. Pere de Palol, es lliuraran, prèviament a la seva comercialització, dos exemplars al centre.